Regulamin

Korzystania z projektu edukacyjnego działającego pod adresem  https://polskadlaklimatu.pl stworzonego i udostępnionego przez Fundację Climate Strategies Poland z siedzibą w (80-890) Gdańsku przy ulicy Jana Heweliusza nr 11 lok. 811, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000840739, NIP 5833396214, regon 386032848, adres poczty elektronicznej: edukacja@polskadlaklimatu.pl  

Definicje:  

Fundacja – Fundacją Climate Strategies Poland z siedzibą w (80-890) Gdańsku przy ulicy Jana Heweliusza nr 11 lok. 811, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000840739, NIP 5833396214, regon 386032848, adres poczty elektronicznej: kontakt@climatepoland.pl.  

Projekt edukacyjny Polska dla Klimatu albo Projekt – platforma internetowa dostępna pod adresem https://polskadlaklimatu.pl/ zawierająca materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów Climate Strategies Poland oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w Projekcie w ramach Patronatu Merytorycznego.  

Materiały – wszystkie treści, niezależnie od ich formy, powstałe i publikowane w ramach Projektu. 

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Projektu edukacyjnego 

Konto użytkownika – baza zawierająca imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika oraz mogąca zawierać nazwę organizacji i stanowisko w tej organizacji Użytkownika.  

Regulamin Projektu edukacyjnego Polska dla Klimatu – niniejszy regulamin Projektu edukacyjnego 

§1  

1. Projekt edukacyjny zawiera Materiały opracowane zgodnie z aktualnym staniem wiedzy oraz należytą starannością.  

2. Prawo do publikowania i udostępniania Materiałów przysługuje Fundacji.  

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkownika bądź innych osób w związku z wykorzystanie Materiałów, w tym danych oraz pozostałych informacji w nich zawartych.  

4. Użytkownik korzystający z Projektu edukacyjnego wyraża zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu. Zabronione jest korzystanie z Projektu przez Użytkowników nieakceptujących Regulaminu.    

§2  

1. Projekt edukacyjny jest dedykowany decydentom, liderom opinii i pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli. Użytkownicy posiadają Konto użytkownika.  

2.Fundacja udostępnia Projekt edukacyjny nieodpłatnie, w ramach prowadzonej działalności statutowej. Za korzystanie z Projektu edukacyjnego nie jest pobierane wynagrodzenie.  

3. Do korzystania z Projektu edukacyjnego niezbędne są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW. 

4. Pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem korzystającym z Projektu edukacyjnego nie zostaje zawarta jakakolwiek umowa, w tym umowa o świadczenie usług.  

5. Fundacja ma prawo usunąć konto Użytkownika w przypadku, gdy nie należy on do grupy, dla której dedykowany jest projekt.

§3  

1. Prawa autorskie do Projektu edukacyjnego przysługują Fundacji.  

2. Wybór i układ Materiałów i pozostałych treści udostępnianych pod adresem https://polskadlaklimatu.pl/ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. 

3. Bez uzyskania zgody Fundacji w formie pisemnej zabronione jest kopiowanie,  modyfikowanie bądź jakiejkolwiek ingerowanie w treści udostępniane pod adresem https://polskadlaklimatu.pl/  

§4  

1. Użytkownik zamierzający korzystać z Projektu edukacyjnego zobowiązany jest założyć pod adresem https://polskadlaklimatu.pl/   

2. Przy założeniu Konta klienta użytkownik zobowiązany jest podać swoje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także nazwę organizacji.. Użytkownik może dodatkowo zajmowane stanowisko w tej organizacji. 

3. Użytkownik ma możliwość modyfikowania hasła po naciśnięciu „Nie pamiętam hasła” podczas logowania.  

4. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta klienta, w tym celu należy skontaktować się mailowo na edukacja@polskadlaklimatu.pl.  

5. Fundacja jest uprawniona do usunięcia Konta klienta lub czasowego bądź stałego uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Projektu edukacyjnego.  

6. Zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji informacji przesyłanych pocztą elektroniczną, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych drogą elektroniczną. Cofnięcie powyższych zgód oznacza usunięcie Konta klienta.  

7. Użytkownik po utworzeniu Konta klienta będzie zobowiązany do udzielenia Fundacji odpowiedzi na pytania w ankiecie, ewaluujące projekt.

§5  

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Fundacja. Dane osobowe zbierane przez Fundacje przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Fundacja zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych w ust. 1 aktach prawnych. 

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres edukacja@polskadlaklimatu.pl. 

4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgodny Użytkownika w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Fundację jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: 

a) analizy danych w zakresie emisji gazów cieplarnianych 

b) świadczenia usług na rzecz klientów, 

b) informowania o działalności statutowej Fundacji oraz marketingu usług Fundacji, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Fundacji, 

c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://polskadlaklimatu.pl.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia skutkować będzie niemożliwością korzystania z Projektu edukacyjnego.  

6. Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio: 

a) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych 

b) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych. 

7. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Fundacją, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, eksperci w zakresie przetwarzania danych i obliczeń związanych gazami cieplarnianymi) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

9. Dane osobowe przetwarzane są w biurze Administratora i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.  

10. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§6 

1. Materiały udostępnione w Projekcie edukacyjnym przygotowane przez ekspertów Fundacji oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w Projekcie w ramach Patronatu Merytorycznego zostały opracowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne w Materiałach, których autorami są eksperci zewnętrzni. 

2. Materiały udostępnione w Projekcie edukacyjnym nie mogą być udostępniane, odtwarzane lub rozpowszechniane. Opcjonalnie takie udostępnienie, odtworzenie lub rozpowszechnianie może odbyć się po uzyskaniu zgody pisemnej Fundacji i pod warunkiem wskazania źródła. 

3. W razie naruszenia zasad określonych w ust. 2, Fundacja może nałożyć na osobę naruszającą karę umowną w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych.  

§7 

1. Fundacja dokonuje wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu, bez możliwości złożenia odwołania od stanowiska przedstawionego przez Fundację.  

2. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

3. Informacje, pytania, zastrzeżenia lub reklamacje związane z działaniem Projektu edukacyjnego lub niniejszym Regulaminem przyjmowane są na adres Fundacji.